*** โปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ ตรงต่อเวลา พัฒนาตนเอง มุ่งเน้นบริการ ***

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การเงินและงบประมาณ วพบ.ราชบุรี

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว อาศัยระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการบริหารจัดการ พัฒนาแนวความคิด ระบบและวิธีการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ก่อให้เกิด แผนกลยุทธ์ "การเงินและงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ใสสะอาด"

ดังนั้น แผนที่นำทางที่ถือเป็นกลไกการบริหารงบประมาณสู่การปฏิบัติที่ดี จึงถูกกำหนดขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2551 ในการใช้เป็นทิศทางการดำเนินงานช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน การบริหารองค์กรด้านการเงินและงบประมาณย่อมไม่อาจหยุดนิ่ง 1 กลยุทธ์ 5 มาตรการหลัก จึงเกิดขึ้นให้ สามารถขับเคลื่อนองค์กร สู่วิสัยทัศน์ (Vision) "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งสู่ศักยภาพระดับสากล"

5 ความคิดเห็น:

  1. เป็นเว็บที่ดีมีประโยชน์ น่าสนใจมากค่ะ

    ตอบลบ
  2. ทำเก่งจังเลย ทำเองหรือป่าวเนี่ย

    ตอบลบ
  3. สมาชิกห้องสมุดรายงานตัวคร้าบ

    ตอบลบ

ระบบบัญชีของวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 3 คน ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ตอบสนองพันธกิจของวิทยาลัย ซึ่งขอบข่ายภารกิจของการเงินและงบประมาณ ต้องสร้างผลงานที่มีคุณค่าให้แก่องค์กร กรอบอัตรากำลังทางราชการของงานการเงินและบัญชีถูกกำหนด ว่า ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องระดับปริญญา

แต่ในความเป็นจริงองค์กรต้องการคนดี คนเก่ง มีทักษะมีความรู้ ให้สามารถตอบสนองได้ทุกพันธกิจ ให้เข้าใจระบบการบริหารการศึกษา ทำอย่างไรให้ผลลัพธ์การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร

เป็นความโชคดีขององค์กรแห่งนี้ ที่คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติมีวุฒิการศึกษาเกินกว่ากรอบอัตราที่กำหนด สามารถทำงานได้เกิดกว่าสมรรถนะที่กำหนด สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างดีมีคุณภาพ คือ บุคลากรในฝ่ายต้องมองข้ามอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ กำลังใจต้องเข้มแข็ง สร้างคุณค่าให้ตนเอง สร้างผลงานให้องค์กร

ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ
1. วิเคราะห์งานในเชิงบริหาร
2. กำหนดขอบข่ายการปฏิบัติงาน ให้สามารถมองเห็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้
3. มอบหมายงาน กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก

ผลวิเคราะห์งานด้านการเงินและบัญชี ในเชิงบริหารทั้ง 3 ประเด็น ทำให้ง่ายต่อการติดตาม

ภาพแผนผังการวิเคราะห์งาน

ถอดบทเรียนสู่การปฏิบัติ

.............................................................
.............................................................
.............................................................

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม......
แบบฟอร์ม......

ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็น

- พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น
-ให้แสดงความคิดเห็นในฐานะ : บัญชีผู้ใช้Google
- คลิก แสดงตัวอย่าง ระบบจะให้กรอก
- Email : accwebboard
- รหัสผ่าน : 032341603
- การยืนยันคำโดย ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มองเห็น
- คลิก ส่งความคิดเห็น